Informujemy, że na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Jeśli chcą Państwo zmienić tę opcję, należy zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies w Państwa komputerze. Rozumiem komunikat.

Kliknij tu aby zamknąć powiadomienie.

ARCHIWUM DZIAŁU: Radzimy - pomagamy

Szkolenia BHP

dodane 31.07.2013

Powrót do nazwiska byłego małżonka

dodane 31.07.2013
  Moja była małżonka wyszła powtórnie za mąż i zdecydowała, że przyjmie nazwisko drugiego, a zarazem obecnego, męża. Małżeństwo im się nie układa i starają się o rozwód. Z tego, co dowiedziałem się pocztą pantoflową, moja była żona wróciła do mojego nazwiska. Nie zgadzam się z taką sytuacją i chciałbym to wyrazić formalnie. Czy powrót do mojego nazwiska, przed rozwodem z obecnym mężem, jest zgodny z prawem?   Eligiusz z Sosnowca   Ekspert radzi   Jedną z podstaw prawnych dotyczących zmiany nazwiska jest art.59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu, małżonek może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Nie jest to jednak jedyna podstawa uprawniająca do ubiegania się o zmianę nazwiska, gdyż taką możliwość daje równocześnie ustawa o zmianie imienia i nazwiska.   Artykuł 4 ust. 1 tej ustawy stanowi, że zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany: 1.imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka, 2.na imię lub nazwisko używane, 3.na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione, 4.na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.   Warto jednak pamiętać, że w nomenklaturze prawniczej, zwrot „w szczególności” oznacz, że lista wymienionych powodów nie jest enumeratywna, czyli nie jest katalogiem zamkniętym. W praktyce oznacza to tyle, że Pańska była żona miała prawo powrócić do poprzedniego nazwiska z ważnej przyczyny, na przykład zła sytuacja w obecnym małżeństwie.   W związku z tym, że nie jest Pan stroną w sprawie zmiany nazwiska byłej żony, nie ma Pan możliwości zaskarżenia decyzji zapadłych w przedmiotowym postępowaniu.   Agnieszka Rupniewska, prawnik   P.S. Czekam na kolejne pytania nurtujące czytelników Wiadomości Zagłębia.

Ponad stu kamerzystów czeka na Was

dodane 31.07.2013
MATERIAŁY PROMOCYJNE     Pięciu? A może dziesięciu? Ilu kamerzystów działa w Twoim mieście? Jednego znasz ze ślubu siostry, baner drugiego widzisz codziennie idąc do pracy, trzeci reklamował się ostatnio w regionalnej gazecie. I tyle. Prawda jest taka, że mieszkańcy Sosnowca planujący ślub mogą wybierać spośród 60 fachowców zajmujących się kręceniem uroczystości! Kolejnych 30 znajdziemy w Będzinie, a 40 w Dąbrowie Górniczej.   Jak ich wszystkich odnaleźć? Najlepiej za pomocą portalu www.filmy-wesele.pl. Obecnie znajduje się tu niemal 500 pozycji kamerzystów z całej Polski. Każdy z nich posiada własny profil, na którym prezentuje swoje filmy i zamieszcza dokładny opis oferty. Co więcej, na profilach wielu z nich znajdziemy opinie osób, które już korzystały z ich usług, a to istna skarbnica wiedzy.   Zaletą serwisu jest możliwość selekcji według różnych kryteriów. Możemy np. wpisać interesujące nas miasto. W ten sposób dla Sosnowca wyskoczy nam 60 pozycji www.filmy-wesele.pl/Sosnowiec, których ceny wahają się od 1000 – 7000 zł. Niektórzy w podanej przez siebie kwocie gwarantują dwie osoby obsługujące wesele, inni obiecują kilka płyt, jeszcze inni gotowy teledysk ślubny w dniu wesela!   Oczywiście niewykluczone, że obietnice żadnego z nich nas nie przekonają, podobnie, jak zamieszczone przez nich przykładowe filmiki. Wtedy nic nie stoi na przeszkodzie aby nieco poszerzyć swoje poszukiwania i do wyszukiwarki wpisać „Będzin”. W ten sposób otrzymamy kolejnych 31 pozycji (http://www.filmy-wesele.pl/Bedzin). Jeśli posegregujemy je wg cen zobaczymy, że najtańsza z nich kosztuje tysiąc złotych, najdroższa 4900.   Jeżeli wciąż nie jesteśmy zdecydowani zaglądnijmy do pobliskiej Dąbrowy Górniczej (www.filmy-wesele.pl/Dabrowa-Gornicza). Wśród 40 pozycji znajdziemy zarówno kobiety, jak i mężczyzn fotografów. Możemy za pomocą specjalnego filtra na stronie ułożyć ich (bez względu na płeć) wg ocen nowożeńców. Dla wielu osób bowiem to najważniejsze kryterium przy wyborze kamerzysty na własny ślub. W ten sposób dowiadujemy się, czy klienci danego fachowca są zadowoleni z jego usług, czy nie kłamie pisząc w ofercie więcej niż potem jest w stanie zagwarantować, czy dostarcza gotowy materiał na czas, id.   Swoje poszukiwania możemy oczywiście poszerzać o kolejne sąsiednie miasta, pamiętając jednak, że wielu video-fachowców dojeżdża za darmo tylko do 30 km. Jeśli więc wybierzemy kogoś np. z Krakowa, możemy już być zobowiązani zapłacić mu za te kilkadziesiąt „nadłożonych” kilometrów.   Marta Polak  

Renta rodzinna

dodane 24.07.2013
W przypadku śmierci ubezpieczonego jego najbliższym przysługiwać może renta rodzinna, której celem jest zrekompensowanie im środków utrzymania, jakie otrzymywaliby od zmarłego.   Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, bądź spełniała warunki do uzyskania któregoś z tych świadczeń, a także jeśli zmarły pobierał przed śmiercią zasiłek lub świadczenie przedemerytalne albo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.   Do renty rodzinnej uprawnione są dzieci a także małżonek i rodzice zmarłego (w tym ojciec, macocha, osoby przysposabiające). Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka bądź przysposobione mają prawo do świadczenia do 16 roku życia, a jeśli kształcą się dalej, to do 25 roku życia, przy czym jeśli 25 rok życia osiągają na ostatnim roku studiów, rentę przyznaje się aż do ich ukończenia. Świadczenie wypłaca się dzieciom także bez względu na ich wiek jeśli stały się one całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji w okresach do 16 roku życia lub w przypadku dzieci uczących się, do 25 roku życia. Dzieci, które zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie (wnuki, rodzeństwo, inne dzieci z wyłączeniem tych, które przyjęte były w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka) spełnić muszą wyżej opisane już warunki a ponadto ich przyjęcie musi nastąpić co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego, chyba że jego zgon był następstwem wypadku, a przy tym nie mają prawa do renty po swoich biologicznych rodzicach, którzy nie mogą też zapewnić im utrzymania, bądź też gdy to ubezpieczony lub jego małżonek byli sądownie wyznaczeni do sprawowania nad nimi opieki.   Wdowa ma prawo do renty rodzinnej jeśli w chwili śmierci męża miała co najmniej 50 lat lub była niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno dziecko uprawnione do renty po zmarłym, które nie osiągnęło 16 lub 18 roku życia w przypadku dziecka uczącego się. Wdowie świadczenie przysługuje także, jeśli sprawuje opiekę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji, lub nad dzieckiem jedynie niezdolnym do pracy, ale uprawnionym do renty rodzinnej. Małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia wyżej opisanych warunków miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową. Wdowa, która nie spełnia warunków do przyznania jej renty a jednocześnie nie posiada innych źródeł utrzymania, uzyskuje prawo do renty okresowej przez 1 rok po śmierci męża, bądź przez 2 lata, jeśli uczestniczy w szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej. Regulacje prawne dotyczące wdów stosuje się również do wdowców.   Rodzice mają prawo do renty po zmarłym dziecku jeśli ubezpieczony bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania, a przy tym spełniają także odpowiednio wymogi przyznania świadczenia wdowie.   Renta rodzinna przysługuje w wysokości 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, jeśli uprawniona jest jedna osoba, 90% - jeśli uprawnione są dwie osoby, 95% - jeżeli prawo do renty przysługuje trzem i więcej osobom. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która podlega podziałowi na równe części pomiędzy nich.   Paulina Jaciuk, aplikantka radcowska

Samowola budowlana – czy można ją zalegalizować?

dodane 24.07.2013
  Kilka miesięcy temu dowiedziałem się, że w spadku otrzymałem dom. Okazało się, że został wybudowany w 1955 roku, ale w roku 1992 dobudowano dodatkowe pomieszczenie. Niestety, nie było na to żadnej oficjalnej zgody. Jest to samowola budowlana, ale nie chciałbym mieć z tym domem problemów, dlatego chciałbym to pomieszczenie zalegalizować. Czy jest jakaś możliwość żeby tego dokonać?   Marcin z Będzina   Ekspert radzi   W Pańskim przypadku faktycznie mamy do czynienia z samowolą budowlaną. Istotne znaczenie ma data wybudowania domu, czyli 1955 rok. Do budowli niezalegalizowanych przed 1955 r., czyli przed datą wejścia w życie nowelizacji Prawa budowlanego, stosuje się przepisy Prawa budowlanego z 1974 roku. W tym konkretnym przypadku warto zwrócić uwagę na art. 103. zgodnie z którym: Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, a niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2. Przepisu art. 48 nie stosuje się do obiektów, których budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie ustawy, lub w stosunku do których przed tym dniem zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Do takich obiektów stosuje się przepisy dotychczasowe.  Wspomniany artykuł, co do zasady stanowi, że do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli przed 1 stycznia 1995 r., a niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy znowelizowanej ustawy. Wyjątkiem jest art. 103 ust. 2 wobec restrykcyjnego art. 48, który nakazuje rozbiórkę obiektubudowlanego lub jego części, będącego w budowie lub wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę albo też pomimo wniesionego sprzeciwu. Nakazu rozbiórki nie stosuje się do obiektów budowlanych, których budowa została zakończona przed wejściem w życie ustawy.   Warto nadmienić, że znowelizowane Prawo budowlane przewiduje możliwość legalizacji samowoli budowlanej, jeżeli wybudowany bez pozwolenia obiekt budowlany mógł być doprowadzony do stanu zgodnego zprawem. Decyzje nakazujące wyburzenia nie stanowią większości decyzji w rozpatrywanych sprawach. Legalizacją samowoli zajmuje się powiatowy nadzór budowlany i to właśnie do tej instytucji należy się zgłosić. Zaznaczam jednak, że jedynie w sprawach wszczynanych na wniosek, nadzór budowlany z urzędu ustala czy budowla została ukończona przed 1955 r. W innej sytuacji, to na Panu ciążyłby obowiązek ustalenia, czy rzeczywiście budowa została zakończona przed datą graniczną, o której wspomniałam wcześniej.   Agnieszka Rupniewska, prawnik    P.S. Czekam na kolejne pytania nurtujące czytelników Wiadomości Zagłębia.

Ucieknij w góry!

dodane 24.07.2013
MATERIAŁY PROMOCYJNE   Przeprowadzka, to bardzo poważna decyzja. Należy przy tej okazji rozpatrzeć wiele aspektów. Z jednej strony niektórzy chcą totalnie zmienić otoczenie, z drugiej pozostać względnie blisko rodziny i znajomych. Nie jest to niemożliwe! Jeżeli męczy nas życie w samym sercu Śląska przenieśmy się kilkadziesiąt kilometrów dalej i zamieszkajmy u podnóża gór!   Pomoże nam w tym portal www.podbeskidzie.nieruchomosci.pl, to największa baza ofert kupna i sprzedaży (a także wynajmu) nieruchomości w regionie. Z serwisem współpracuje kilkadziesiąt firm zajmujących się nieruchomościami, a oprócz tego swoje ogłoszenia zamieszczają tu osoby prywatne (dla nich już wkrótce promocja „prowizja 0 zł”!).   Swojego wymarzonego lokum możemy szukać na wiele sposób – wpisując miejscowość, w której chcemy zamieszkać, sortując nieruchomości od najdroższej do najtańszej, czy według powierzchni (działki / domu / mieszkania). Jeżeli interesuje nas życie w spokojnej miejscowości, to czeka na nas 27 domów w Brennej w cenach od 165 tys. (stan surowy zamknięty) zł do 1,35 mln (pięć sypialni, łazienka z jacuzzi, garaż, itd.).   Jeśli nie chcemy uciekać aż tak daleko od cywilizacji, to poszukajmy czegoś w Ustroniu. Wśród 34 ofert sprzedaży domu możemy natrafić zarówno na całe kamienice z lokalami handlowymi za 1,5 mln zł, ale także na drewniane domki bez prądu lub działki budynkami gospodarczymi za 150 tys. zł.   Marta Polak  

Pracodawcy nigdy się nie odmawia?

dodane 16.07.2013
  Od tygodnia zastępuję w obowiązkach pracowniczych moją koleżankę, która przebywa na zwolnieniu lekarskim. Wszystko wskazuje na to, że nie wróci z tego zwolnienia w najbliższym czasie. Pracodawca dał mi wyraźnie do zrozumienia, że zamierza przyjąć nowa osobę, która zostanie zatrudniona na zastępstwo. Tak się składa, że jestem jedyną osobą, która jest zorientowana w obowiązkach koleżanki. W związku z tym będę zobowiązana do przeszkolenia nowego pracownika. Jest to zadanie, którego absolutnie nie zdołam wykonać. Wypełnianie obowiązków moich i chorej koleżanki wypełnia mi cały czas pracy, więc nie jestem w stanie zwiększyć intensywności realizowanych obowiązków na tyle, żeby podjąć się szkolenia nowej osoby. Jeśli pracodawca wyda mi oficjalnie takie polecenie, czy będę musiała je wykonać, czy może przysługuje mi prawo odmowy jego wykonania?   Hanna z Będzina   Ekspert radzi   Kodeks pracy nie zawiera przepisu, który regulowałby wprost kwestię, o którą Pani pyta. Warto jednak przywołać art. 100 Kodeksu pracy, który stanowi, że pracownik ma obowiązek stosowania się do poleceń przełożonych dotyczących pracy, o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Literatura przedmiotu wskazuje, że na pracowniku ciąży obowiązek wykonania polecenia, pod warunkiem spełnienia trzech warunków. Polecenie musi: - dotyczyć pracy, - być zgodne z przepisami prawa pracy, - być zgodne z umową o pracę.   Polecenie dotyczy pracy, gdy jest związane ze stosunkiem pracy (nie może polegać na realizacji np. prywatnych spraw przełożonego). Należy jednak zaznaczyć, że polecenie dotyczy nie tylko ustalonych pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą warunków świadczenia pracy – może dotyczyć każdej sprawy związanej z zakładem pracy oraz dbałością o dobro pracodawcy. Właśnie ze względu na to, w moim przekonaniu, przeszkolenie nowego pracownika polegające na wprowadzeniu go w obowiązki, jest zgodne z definicją dbałości o dobro zakładu pracy.   Proszę mieć świadomość, że odmowa wykonania polecenia może skutkować wyciągnięciem przez pracodawcę sankcji, a ewentualne skierowanie sprawy do sądu wiąże się z tym, że sąd podzieli punkt widzenia pracodawcy. Orzecznictwo i praktyka wskazują, że bezprawna i świadoma odmowa wykonania polecenia, która zagraża istotnym interesom pracodawcy, uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (podstawa prawna: I PKN 211/97, OSNAPiUS 1998, nr 11, poz. 323 oraz art. 52§ 1 pkt 1 Kodeksu pracy).   Agnieszka Rupniewska, prawnik   P. S. Czekam na kolejne pytania nurtujące czytelników Wiadomości Zagłębia

Gwarancja a niezgodność towaru z umową

dodane 16.07.2013
  Decydując się na reklamowanie wadliwego towaru mamy możliwość wyboru, czy chcemy tego dokonać na podstawie gwarancji producenta dołączonej do zakupionego towaru, czy też powołując się na niezgodność towaru z umową. Wybór podstawy reklamacji wpływa na nasze dalsze uprawnienia i możliwe sposoby rozwiązania sprawy.   Wiele osób reklamując dany towar, błędnie uważa, że uprawnienie to wynika jedynie z gwarancji udzielonej przez producenta, dystrybutora, itp. Nic bardziej mylnego. Z uwagi na to, iż gwarancja jest zobowiązaniem dodatkowym i ma charakter umowny, jej kształt może być w różny sposób modyfikowany przez gwaranta. Natomiast niezgodność towaru z umową ma swoją podstawę w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, której postanowienia mają charakter stały i nie mogą być w żaden sposób modyfikowane przez strony umowy.   Należy pamiętać, że wybór danej podstawy reklamacji wyłącza możliwość późniejszego powoływania się na uprawnienia wynikające z drugiej podstawy. Przykładowo, jeśli w gwarancji przewidziano możliwość zwrotu pieniędzy za dany towar bez podejmowania próby naprawy, a my zdecydujemy się na reklamację ze względu na niezgodność towaru z umową, to nie możemy w takiej sytuacji zażądać w pierwszej kolejności zwrotu pieniędzy, ponieważ ustawa nie przewiduje takiej możliwości. Ograniczenie to ma jednak zastosowanie tylko do danego przypadku. W chwili ponownego reklamowania naprawionego wcześniej towaru, ponownie do nas będzie należała decyzja którą podstawę reklamacji wybierzemy.   Decydując się na reklamację na podstawie gwarancji producenta, przyjmujemy warunki jakie proponuje nam w tym dokumencie. Należy dokładnie przeanalizować wszystkie zapisy gwarancji, ponieważ mogą one być korzystniejsze od zapisów ustawowych, ale też mogą nie przyznawać pewnych uprawnień zapisanych w ustawie. W takiej sytuacji zawsze to gwarant decyduje, jak wiele uprawnień przyznaje nam w zakresie reklamacji. Wszystkie zapisy dotyczące reklamacji muszą być zawarte w dołączonej karcie gwarancyjnej, która zawsze określa obowiązki gwaranta i uprawnienia konsumenta.   W przypadku niezgodności towaru z umową, okres w którym możemy złożyć reklamację wynosi 2 lata od chwili zakupu produktu u profesjonalnego sprzedawcy. Ponadto ustawa przewiduje domniemanie, iż jeśli w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu konsument ujawni wady dyskwalifikujące produkt do użytkowania go w celu jakim został stworzony, lub jeśli wystąpią inne uszkodzenia, to znaczy że istniały one w chwili zakupu i odpowiedzialność za nie ponosi sprzedawca. Nie dotyczy to oczywiście uszkodzeń, które spowodowaliśmy celowo, lub które nie mogły powstać przy „normalnym” użytkowaniu danego przedmiotu.   W przypadku niezgodności towaru z umową istotny jest także termin na ustosunkowanie się sprzedawcy do naszej reklamacji, który wynosi 14 dni kalendarzowych. W przypadku braku kontaktu z konsumentem w tym okresie, po upływie 14 dni reklamację uznaje się za zasadną. Warto także podkreślić, że składając reklamację na podstawie gwarancji, sprzedawca jest tylko pośrednikiem między nami a gwarantem, którym zazwyczaj jest producent, natomiast w przypadku powoływania się na ustawę, adresatem naszych roszczeń staje się sprzedawca.   Adrian Nowak, prawnik

Uszanowanie testamentu

dodane 09.07.2013
  Od kilku lat stan mojego zdrowia pogarsza się. W związku z tym postanowiłam spisać testament, który przechowywałam w domu. Niestety, kilka miesięcy temu zorientowałam się, że członkowie mojej rodziny znaleźli skrytkę z testamentem. Osobą godną zaufania jest mój sąsiad i dlatego postanowiłam, że dokument przechowam u niego. Na moje nieszczęście znowu trafiłam na osobę bardzo ciekawą mojej ostatniej woli – przypadkiem odkryłam, że sąsiad dokonał na własną rękę „ulepszenia” mojej ostatniej woli. Co mogę zrobić, aby testament był bezpieczny jeszcze przed i już po mojej śmierci.   Katarzyna z Sosnowca   Ekspert radzi W październiku 2011 roku powstał Notarialny Rejestr Testamentów, którego celem jest zabezpieczenie przed powstaniem nieprawidłowości i kłopotów, które Pani opisała. Sugeruję aby udała się Pani do kancelarii notarialnej, w której notariusz sporządzi testament zgodnie z Pni wolą, a następnie zarejestruje do we wspomnianym rejestrze. Może Pani również postąpić inaczej – wystarczy, że zgłosi się Pani do notariusza z własnoręcznie sporządzonym testamentem, a następnie złoży wniosek o rejestrację tego dokumentu.   Notarialny Rejestr Testamentów gwarantuje twórcy testamentu dyskrecję oraz pewność, że testament o właściwej treści zostanie ujawniony po śmierci testatora. Sposób oraz miejsce przechowywania własnoręcznie sporządzonego testamentu również można ustalić z notariuszem. Warto również nadmienić, że ma Pani prawo do zawiadomienia organów ścigania w związku z postępowaniem Pani sąsiada. Należy pamiętać, że testament jest dokumentem i zmiana jego treści wbrew woli autora stanowi przestępstwo fałszowania dokumentów.   Agnieszka Rupniewska, prawnik   P. S. Czekam na kolejne pytania nurtujące czytelników Wiadomości Zagłębia
Wróć

Alert

 

Jesteś świadkiem ważnego wydarzenia?
Urzędnicza bezmyślność dobrowadza Cię do szału?
Wiesz o czymś, co może zainteresować media?

 

Napisz do "Wiadomości Zagłębia": redakcja@wiadomoscizaglebia.pl

KONKURSY

 

PRACA

 

 

 

 

Adres redakcji:

"Wiadomości Zagłębia"
ul. Kilińskiego 43

41-200 Sosnowiec

e-mail: redakcja@wiadomoscizaglebia.pl