Informujemy, że na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Jeśli chcą Państwo zmienić tę opcję, należy zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies w Państwa komputerze. Rozumiem komunikat.

Kliknij tu aby zamknąć powiadomienie.

Radzimy - pomagamy

dodane 16.09.2013

Postępowanie egzekucyjne

Wszczęcie egzekucji następuje w momencie złożenia wniosku do komornika przez wierzyciela na podstawie tzw. tytułu wykonawczego. Tytuł wykonawczy to nic innego jak tytuł egzekucyjny (np. akt notarialny), opatrzony w klauzulę wykonalności.


Klauzula taka powinna zawierać stwierdzenie, że tytuł ten uprawnia do egzekucji, a w razie potrzeby oznaczać jej zakres. Tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika. W praktyce po przyjęciu i zarejestrowaniu sprawy komornik zakłada akta, w których dokumentuje wszelkie podjęte czynności i wydane postanowienia.


Jeżeli strony prowadzonego postępowania uważają, że czynności wykonywane przez komornika naruszają ich prawa, wówczas mogą złożyć skargę do sądu rejonowego właściwego miejscowo dla działania komornika. Skargę na czynności komornika wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania tych czynności, o ile strona skarżąca była przy nich obecna albo od momentu zawiadomienia lub powzięcia wiadomości na ten temat. Następnie sąd rozpatruje taką skargę w terminie tygodniowym.

 

W przypadku śmierci wierzyciela postępowanie egzekucyjne zostanie przez komornika zawieszone. Może ono zostać podjęte ponownie już z udziałem ewentualnych spadkobierców zmarłego. Postępowanie zostanie umorzone w całości i części z urzędu w sytuacji, gdy między innymi: wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo samo postępowanie jest niedopuszczalne; jeżeli oczywistym jest, że z prowadzonej egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów postępowania. Pozostałe przypadki umorzenia, ograniczenia bądź zawieszenia postępowania szczegółowo określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Dłużnik, celem obrony swoich praw, może w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności, jeżeli min. przeczy zdarzeniom na podstawie których go wydano itp.

 

Najbardziej doniosłą egzekucją jest egzekucja z nieruchomości, gdyż jest ona najbardziej opłacalną gwarancją odzyskania długu przez wierzyciela. Dłużnik chcący ochronić swój majątek może w pośpiechu sprzedać nieruchomość, utrudniając w sposób znaczący przeprowadzenie egzekucji. Skuteczną ochroną dla wierzyciela jest wpisanie do księgi wieczystej wzmianki o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. Będzie to skutkować wyłączeniem tzw. rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, co spowoduje że potencjalny kupujący nie będzie się mógł zasłaniać brakiem wiedzy o prowadzonej egzekucji.

 

Egzekucja z nieruchomości składa się z następujących etapów: zajęcia, sporządzenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości, sprzedaży licytacyjnej, sądowego przysądzenia własności oraz podziału sumy uzyskanej z egzekucji. Zajęcie, jak zostało już wcześniej wspomniane, dokonuje komornik w ciągu dwóch tygodni od daty od daty doręczenia wezwania do zapłaty dłużnikowi jak też przesłania do właściwego sądu wniosku o dokonanie wpisu o wszczęcie egzekucji komorniczej. W przypadku upływu terminu, do którego dłużnik był zobowiązany uregulować zobowiązanie, wierzyciel zwróci się do komornika o sporządzenie opisu i oszacowania nieruchomości. Czynności te następnie zostaną zlecone biegłemu rzeczoznawcy. Jednocześnie w drodze obwieszczenia komornik wezwie do zgłoszenia swoich praw dotyczących przedmiotowej nieruchomości. Termin licytacji nie będzie wyznaczony wcześniej niż 2 tygodnie po upływie uprawomocnienia się opisu i oszacowania. Uiszczenie kwoty przez licytanta spowoduje uprawomocnienie się postanowienia o przysądzeniu własności na rzecz wygrywającego licytację, co oznacza przeniesienie własności.

 

Patryk Żmija, prawnik

 

Wróć Archiwum działu

Alert

 

Jesteś świadkiem ważnego wydarzenia?
Urzędnicza bezmyślność dobrowadza Cię do szału?
Wiesz o czymś, co może zainteresować media?

 

Napisz do "Wiadomości Zagłębia": redakcja@wiadomoscizaglebia.pl

KONKURSY

 

PRACA

 

 

 

 

Adres redakcji:

"Wiadomości Zagłębia"
ul. Kilińskiego 43

41-200 Sosnowiec

e-mail: redakcja@wiadomoscizaglebia.pl