Informujemy, że na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Jeśli chcą Państwo zmienić tę opcję, należy zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies w Państwa komputerze. Rozumiem komunikat.

Kliknij tu aby zamknąć powiadomienie.

ARCHIWUM DZIAŁU: Radzimy - pomagamy

Renta rodzinna po śmierci emeryta lub rencisty

dodane 19.02.2014
Prawo do renty rodzinnej po śmierci emeryta lub rencisty przysługuje nie tylko jego małżonce ale także najbliższym. Jak zostało napisane na wstępie, renta rodzinna przysługuje określonym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, lub spełniała warunki wymagane prawem do uzyskania jednego z tych świadczeń. Jest to pochodne świadczenie z ubezpieczenia społecznego. Ma ono funkcję kompensacyjną co oznacza, że wypłata środków w ramach renty powinna zrekompensować utracone dochody w związku ze śmiercią ubezpieczonego. Chodzi tutaj o dochody ubezpieczonego, które dotychczas przeznaczane były na utrzymanie rodziny. W oparciu o wyroki sądowe stwierdzić należy, iż renta rodzinna nie będzie przysługiwała jeśli zmarły nie był obciążony kosztami utrzymania najbliższych. Wszelkie kwestie dotyczące renty rodzinnej reguluje ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.   Jako pierwszych uprawnionych do ubiegania się o rentę ustawa wymienia dzieci własne zmarłego ubezpieczonego. Należy przez to rozumieć dzieci zarówno biologiczne, jak też uznane przez zmarłego. Dodatkowo do kręgu uprawnionych zaliczymy dzieci drugiego małżonka oraz przysposobione. Dzieci uprawnione będą do renty: do ukończenia 16 lat; o ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, jeżeli jednak 25-ty rok życia osiągną będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów; bez względu na obecny wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji w określonych okresach; bez względu na obecny wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy w określonych okresach.   Dalej uprawnionymi do renty są dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka oraz nadto dzieci, które zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego (emeryta, rencisty), warunek ten nie musi być jednakże zachowany, jeżeli śmierć była następstwem wypadku; dzieci nie mające prawa do renty po zmarłych rodzicach; dzieci, których żyjący rodzice nie są w stanie zapewnić im utrzymania albo rodzice wprawdzie żyją, ale zmarły lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.   Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole - 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.   Prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci. Małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli w dniu miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową. Wdowa niespełniająca warunków do uzyskania renty, niemająca niezbędnych źródeł utrzymania ma prawo do okresowej renty rodzinnej: przez okres jednego roku od chwili śmierci męża, w okresie uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od chwili śmierci męża.   Dodatkowo do renty rodzinnej uprawnieni są rodzice zmarłego, jeżeli między innymi ubezpieczony (emeryt lub rencista) bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania.   Wysokość renty rodzinnej wynosi: dla jednej osoby uprawnionej - 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu; dla dwóch osób uprawnionych - 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu; dla trzech lub więcej osób uprawnionych - 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Renta rodzinna podlega podziałowi na równe części między uprawnionych.   Patryk Żmija, prawnik

Zachowek w polskim prawie spadkowym

dodane 08.02.2014
W polskim systemie prawnym ustawodawca przyjął zasadę swobodnego testowania, co oznacza, że spadkodawca może dowolnie wybrać osoby, które po jego śmierci zostaną powołane do spadku. Swoboda ta podlega jednak pewnym ograniczeniom, które w razie pominięcia przez spadkodawcę w testamencie najbliższych członków rodziny, mają na celu chronić ich interesy. Swobodne dysponowanie za życia swoim majątkiem, np. w formie darowizn, jak również możliwość powołania do dziedziczenia testamentowego dowolnie wybranej przez siebie osoby, może prowadzić do pokrzywdzenia osób najbliższych, które często przyczyniały się do powstawania majątku spadkowego. Instytucją mającą chronić interesy tych osób jest zachowek, którego istotą jest uprawnienie osób najbliższych spadkodawcy, które nie zostały powołane do spadku lub których udziały spadkowe zostały rozdysponowane przez spadkodawcę poprzez poczynione darowizny, do wystąpienia z roszczeniem przeciwko osobom powołanym do dziedziczenia testamentowego lub obdarowanym za życia spadkodawcy. Krąg osób najbliższych, które są uprawnione do zachowku został jednak dosyć wąsko zakreślony. Zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego do zachowku uprawnieni są zstępni spadkodawcy (dzieci, wnuki, itd.), małżonek oraz rodzice spadkodawcy o ile zostaliby powołani do spadku na podstawie ustawy. Ponadto uprawnionymi do zachowku mogą być także osoby, które wprawdzie zostały powołane do spadkobrania, jednak udział jak otrzymały nie pokrywa w całości wartości zachowku. W takiej sytuacji mogą żądać świadczenia pieniężnego uzupełniającego zachowek. Niezależnie jednak od stopnia pokrewieństwa, do zachowku nie będą uprawnione osoby, które zostały skutecznie wydziedziczone przez spadkodawcę, zrzekły się dziedziczenia, odrzuciły spadek lub zostały uznane za niegodne dziedziczenia. Osoby te są w prawie spadkowym traktowane tak jakby nie dożyły otwarcia spadku. Zgodnie z regułami dziedziczenia, w ich miejsce wstępują odpowiednio ich zstępni, jednak odnośnie osób, które zrzekły się dziedziczenia, ich zstępni dochodzą do dziedziczenia tylko wtedy, gdy nie zostali objęci zrzeczeniem. Po ustaleniu osób uprawnionych do zachowku, warto także wskazać jaka jest jego wysokość. Należy bowiem podkreślić, że wysokość zachowku nie jest równa całości udziału jaki przypadłby danej osobie w dziedziczeniu ustawowym. I tak, jeśli o zachowek wnosi osoba trwale niezdolna do pracy lub małoletni zstępny, to zachowek będzie wynosił 2/3 udziału spadkowego jaki przypadałby uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym. W pozostałych przypadkach zachowek będzie wynosił 1/2 wartości udziału. Podstawą ustalenia wysokości zachowku jest więc obliczenie wartości udziału spadkowego, którego dokonuje się po ustaleniu wartości całego spadku (po odliczeniu pasywów od aktywów). Warto podkreślić, że do wysokości schedy wlicza się wspomniane wcześniej darowizny, dokonane przez spadkodawcę za życia. Wyjątek stanowią drobne darowizny lub zwyczajowo przyjęte w danych stosunkach oraz poczynione na rzecz osób, które nie są ani spadkobiercami ani uprawnionymi do zachowku, jeśli od dokonania darowizny do śmierci spadkodawcy upłynęło ponad 10 lat. W takiej sytuacji darowizn tych nie wlicza się do wartości spadku. Poza tym do wartości spadku wlicza się poczynione przez spadkodawcę zapisy windykacyjne. Należy pamiętać, że oprócz tego, iż darowizny doliczane są do wartości spadku, to także w przypadku ich otrzymania są także zaliczane na poczet dochodzonego zachowku. Jeśli więc dana osoba, która jest uprawniona do zachowku, otrzymała wcześniej darowiznę, to musi odliczyć jej wartość od wysokości dochodzonego zachowku. Ponadto w przypadku zstępnych, za darowiznę mogą być uznane także koszty wychowania i wykształcenia, jeśli ich wartość znacznie przekracza przeciętną normę przyjętą w danym środowisku. Na koniec warto zapamiętać, że możliwość wystąpienia z powództwem o zachowek została ograniczona 5 letnim terminem przedawnienia, po upływie którego powództwo najprawdopodobniej zostanie oddalone. Termin ten liczony jest od dnia ogłoszenia testamentu (w przypadku roszczeń osób uprawnionych do zachowku) lub od otwarcia spadku (w przypadku skierowania powództwa przeciwko osobom zobowiązanym do uzupełnienia naszego udziału z tytułu otrzymanej wcześniej darowizny).   Adrian Nowak, prawnik      

Zmiana operatora telekomunikacyjnego

dodane 06.02.2014
Nadal jednym z częściej zgłaszanych przez konsumentów problememem jest zmiana stacjonarnego operatora telekomunikacyjnego, dokonywana przez telefon lub podczas wizyty przedstawiciela w domu konsumenta. Pokutuje tu niestety brak wiedzy i rozeznania na rynku, a także nieostrożność - nieczytanie umów i innych dokumentów: cenników, regulaminów i oświadczeń, które konsumenci podpisują, a także nieograniczone zaufanie do przedstawianych ustnie przez konsultantów informacji.   Sformułowanie „tańszy abonament” albo „tańsze rachunki” są zazwyczaj jedynym kryterium, które konsumenci biorą pod uwagę. Nadal panuje błędne przekonanie, że dzwoniący lub zgłaszający się do domu przedstawiciele reprezentują telekomunikację, tj. dotychczasowego operatora. Mylenie też sądzą, że przez telefon nie można zawrzeć umowy. Ponadto często zdarza się, że konsumenci zbyt szybko i w nieprzemyślany sposób decydują o zawarciu umowy, a następnie odkładają dokumenty do szuflady, a o tym co się stało, dowiadują się dopiero po otrzymaniu rachunku.   KONSUMENCIE PAMIĘTAJ!   Obecnie na rynku działa wiele firm telekomunikacyjnych, które w nazwie zawierają słowo „telekomunikacja”. Możliwe jest też zawarcie umowy przez telefon. A zatem zastanów się, zanim się zgodzisz na tańszy abonament i zanim podpiszesz dokumenty. Nie odkładaj dokumentów do szuflady. Przeczytaj. Jeśli masz wątpliwości, zapytaj rodzinę albo sąsiadów. Jeśli otrzymałeś informacje od przedstawiciela, że reprezentuje twoją telekomunikację, wystarczy że sprawdzisz logo podane na dokumentach i zerkniesz na początek - pierwszą stronę umowy - tam jest podane kto z kim zawiera umowę. W ten sposób zweryfikujesz, czy to ta sama firma, od której dotychczas dostawałeś rachunki. Zwróć uwagę na kolor dokumentów - każda firma ma swoje logo w określonym kolorze, co odróżnia ją od innych. Jeśli cokolwiek budzi twoje wątpliwości, nie zawieraj umowy, a jeśli już to zrobiłeś, nie czekaj - masz czas do namysłu - 10 dni.   Jeśli ktoś zadzwoni do ciebie i będzie proponował ci tańsze połączenia lub atrakcyjną promocję, to: zapytaj o jego imię i nazwisko oraz nazwę firmy i zapisz je sobie - uczciwy usługodawca nie ukrywa swoich danych oraz nazwy firmy, w imieniu której dzwoni do ciebie, zapytaj jaki jest cel połączenia – czy osoba, która dzwoni chce z tobą zawrzeć umowę. Nie jesteś zobowiązany do zawierania umowy, to ty decydujesz.   Jeśli celem rozmowy jest zawarcie umowy, najpóźniej w chwili złożenia propozycji zawarcia umowy przez telefon, usługodawca powinien poinformować cię o: imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany, cenie obejmującej wszystkie jej składniki, a w szczególności cła i podatki, zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia, prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków, kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż według normalnej taryfy, terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący, minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe, miejscu i sposobie składania reklamacji. Przedsiębiorca jest obowiązany do potwierdzenia na piśmie powyższych informacji. Powinny one być sformułowane jednoznacznie, w sposób zrozumiały i łatwy do odczytania.Jeśli przyjdzie do twojego domu przedstawiciel firmy: zapytaj i zapisz sobie jego dane oraz nazwę firmy, masz prawo żądać aby się wylegitymował i okazał pełnomocnictwo do działania w imieniu firmy telekomunikacyjnej, zażądaj wydania cennika i regulaminu, nie podpisuj dokumentów, bez ich uprzedniego przeczytania i nie pozwól aby przedstawiciel zabrał wszystkie podpisane formularze, nie ufaj zapewnieniom, że zostaną one przesłane pocztą, sprawdź czy dokumenty zostały opatrzone datą oraz czy jest ona zgodna z prawdą, najbezpieczniej przy podpisie wpisać własnoręcznie również datę.   Jeśli chcesz się wycofać z takiej umowy, przepisy dają ci możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Podczas wizyty w twoim domu przedstawiciel powinien wręczyć ci informacje na piśmie o prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu. Jeśli nie wręczono ci na piśmie informacji o 10-dniowym terminie odstąpienia od umowy, możesz zrezygnować z umowy w ciągu 10 dni od uzyskania informacji o prawie odstąpienia, lecz najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od wykonania umowy.   W przypadku zawarcia umowy na odległość – np. przez telefon - musisz otrzymać pisemne potwierdzenie, w tym informację o prawie do odstąpienia. Brak informacji oznacza, że termin 10 dni nie biegnie, a ty możesz odstąpić od umowy w terminie 3 miesięcy od jej zawarcia. Jeśli w międzyczasie otrzymasz takie pisemne potwierdzenie, termin w jakim możesz zrezygnować zumiwy wynosi 10 dni od otrzymania potwierdzenia. PAMIĘTAJ! ODSTĄPIENIE OD UMOWY POWINNO MIEĆ FORMĘ PISEMNĄ. Dla zachowania terminu wystarczy nadanie na poczcie listu z oświadczeniem o odstąpieniu. Jeśli wyślesz pisemną rezygnację, umowa jest uważana za nie zawartą.   Odstąpienie w terminie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość oznacza, że na konsumenta nie mogą być nałożone jakiekolwiek koszty, czy to w postaci kary umownej, czy odstępnego.   Adrianna Peć, miejski rzecznik konsumentów w Sosnowcu

Infolinia dla nastoletnich mam

dodane 06.02.2014
Fundacja MaMa wraz z MTV Polska uruchomiła infolinię prawno-psychologiczną dla nastoletnich mam i ich partnerów oraz bliskich. W każdą niedzielę między 19:30 a 22:30 na pytania widzów czekają prawnik i psycholog, którzy odpowiedzą na pytania oraz udzielą wsparcia psychologicznego. Ponadto będą w stanie podpowiedzieć, gdzie młodzi rodzice mogą szukać pomocy. Dzięki temu nastoletnie matki nie są już pozostawione same sobie.   W każdą niedzielę o 18:25 na antenie MTV Polska emitowany jest serial dokumentalny „Teen Mom Poland: Nastoletnie Matki”. Przedstawia on prawdziwe historie 4, pochodzących z różnych środowisk, dziewczyn w wieku 16-18 lat. Bohaterki „Teen Mom Poland” pokazują, że codzienność młodej mamy nie jest taka łatwa, jak mogłoby się wydawać. Każda z historii opowiedziana jest przez innego reżysera: Marcina Janosa Krawczyka („Sześć tygodni”), Martę Prus („Osiemnastka”), Julię Ruszkiewicz („Sezon na kaczki”) i Jakuba Stożka („Poza zasięgiem"), a reżyserem formatującym jest wielokrotnie nagradzany reżyser i scenarzysta Marcin Koszałka („Pręgi”, „Rewers”, „Takiego pięknego syna urodziłam”).   Oficjalnym partnerem merytorycznym serialu „Teen Mom Poland – Nastoletnie matki” jest Fundacja MaMa prowadzona przez Sylwię Chutnik. We współpracy z Fundacją, MTV Polska uruchomiło specjalną infolinię prawno-psychologiczną dla młodych ludzi borykających się z podobnymi problemami, jak bohaterowie serialu. Infolinia jest czynna w każdą niedzielę między 19:30 a 22:30. Specjalnie przeszkoleni eksperci odpowiedzą na pytania z zakresu prawa i dostępnych rozwiązań oraz udzielą wsparcia psychologicznego. Ponadto będą w stanie podpowiedzieć, gdzie młodzi rodzice mogą szukać pomocy. Eksperci są dostępni pod numerami: 607 989 146 – pomoc psychologiczna, 607 988 876 – pomoc prawna.   - Wiele badań potwierdza, że młodzi ludzie, gdy poszukują pomocy czy porady, wolą zasięgnąć jej anonimowo – mówi Agnieszka Odachowska, Communications Manager. – Dlatego, we współpracy z Fundacją MaMa, stworzyliśmy infolinię dla młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, czy młodych rodziców, którzy chcą wiedzieć, jakiej pomocy mogą oczekiwać lub po prostu chcą porozmawiać z kimś, kto ich zrozumie. Również godzina otwarcia infolinii jest nieprzypadkowa, gdyż młodzi najczęściej dzwonią właśnie w weekend wieczorem – dodaje Agnieszka Odachowska.   Więcej o MTV zawsze na www.mtv.pl, Facebooku, Twitterze, Google Plus oraz Pinterest.     (s)    

Rodzinne ogródki działkowe

dodane 31.01.2014
W dniu 13 grudnia 2013 r. uchwalono ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, która weszła w życie w dniu 19 stycznia 2014 r. Ustawa reguluje zasady zakładania, funkcjonowania i likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych, prawa i obowiązki działkowców, zasady ich zrzeszania się oraz zadania organizacji działkowców. Poprzez działkę rozumiemy obszar o maksymalnej powierzchni do 500m2, który służy zaspokajaniu potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji. Rodzinne ogrody działkowe mogą być zakładane na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń ogrodowych. Na terenie działek obowiązuje zakaz zamieszkiwania oraz prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej. Na działce można natomiast wybudować altanę, jednak nie może ona przekraczać powierzchni 35m2 i wysokości 4 lub 5 m, odpowiednio przy dachach płaskich lub stromych. Działkowcy, aby nie narazić się na wysokie opłaty winni pamiętać, że usuwanie drzew i krzewów z działek podlega przepisom ustawy o ochronie przyrody. Działkowcy lub osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy działkowej mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach ogrodowych w celu zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów oraz obrony swoich interesów i reprezentacji. Ustanowienie prawa do działki następuje właśnie na podstawie umowy dzierżawy działkowej, która zawierana jest pomiędzy stowarzyszeniem ogrodowym a pełnoletnią osobą fizyczną, a także z jej małżonkiem jeśli ten tego zażąda. Umowa może obejmować ustanowienie prawa tylko do jednej działki. Na mocy umowy stowarzyszenie ogrodowe zobowiązuje się oddać działkowcowi działkę na czas nieoznaczony do używania i pobierania z niej pożytków (np. do zbierania jabłek), a działkowiec zobowiązuje się używać działkę zgodnie z jej przeznaczeniem, przestrzegać regulaminu oraz uiszczać opłaty ogrodowe. Jeśli działkowiec złoży odpowiedni wniosek, dzierżawę należy ujawnić w księdze wieczystej. Działkowiec ma prawo zagospodarować działkę i wyposażyć ją w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z przepisami oraz zgodnie z regulaminem. Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność. Działkowcy zobowiązani są uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania rodzinnych ogrodów w częściach przypadających na ich działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych, których zasady ustalania i wnoszenia określa statut stowarzyszenia ogrodowego. Prawo do działki wygasa, zwłaszcza w przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem, z upływem terminów wypowiedzenia, z chwilą śmierci działkowca, (chyba, że umowa stanowi inaczej), a także w momencie likwidacji ogrodu.   Działkowiec może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, nie później niż na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres wypowiedzenia jest taki sam w stosunku do stowarzyszenia ogrodowego, jednak to powinno zawierać uzasadnienie. Przyczyną wypowiedzenia umowy mogą być m.in. korzystanie z działki w sposób sprzeczny z przepisami lub regulaminem, niszczenie infrastruktury, wykraczanie przeciwko porządkowi, utrudniające korzystanie z sąsiednich działek, pozostawanie w zwłoce z wnoszeniem opłat ogrodowych za co najmniej 6 miesięcy pomimo upomnienia, oddanie działki lub jej części osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania. aplikantka radcowska, Paulina Jaciuk  

Odstąpienie od kredytu konsumenckiego

dodane 30.01.2014
25 lipca 2013 roku zawarłem z bankiem umowę kredytu konsolidacyjnego gotówkowego. Kredyt został udzielony w kwotach: 25 000,00 zł na sfinansowanie potrzeb konsumpcyjnych oraz 1 677 zł na spłatę innych moich kredytów. W dniu 4 sierpnia 2013 roku złożyłem w banku oświadczenie o odstąpieniu od umowy kredytu. Zostałem poinformowany przez pracownika banku, że muszę zwrócić środki uzyskane z kredytu. 5 sierpnia 2013 roku przelałem na rachunek banku kwotę 25 000,00 zł. Niestety, nie miałem środków na zwrot pozostałej kwoty. Bank pisemnie powiadomił mnie, że moje odstąpienie od umowy jest nieskuteczne, gdyż nie dokonałem zwrotu wszystkich udostępnionych przez bank środków w terminie 30 dni od złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytowej. Bank wpłaconą przeze mnie kwotę zaksięgował jako nadpłatę na rachunku służącym do obsługi spłaty kredytu i zażądał spłaty kredytu z przewidzianymi w umowie kosztami. Złożyłem reklamację, deklarując jednocześnie zwrot pozostałej do spłaty kwoty, prosząc o wskazanie wysokości należnych za opóźnienie odsetek. Reklamacja została odrzucona, bank podtrzymał stanowisko w sprawie. Zaległą kwotę wpłaciłem. Proszę o informację, czy bank postąpił prawidłowo uzależniając skuteczność odstąpienia od spłaty kwoty kredytu? Co mogę dalej robić, czy jedyną drogą jest sąd?     Kwestia odstąpienia od umowy kredytu konsumenckiego została uregulowana w art. 53 i 54 ustawy z dnia 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126 poz. 715 ze zm.). Przepisy wskazanej ustawy stosuje się do kredytów udzielonych po 18 grudnia 2011 roku. Zgodnie z art. 53  konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli konsument przed jego upływem złoży pod wskazany przez kredytodawcę lub pośrednika kredytowego adres oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania terminu jest wystarczające wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Natomiast art. 54 stanowi, że konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy o kredyt konsumencki, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu. Konsument zwraca niezwłocznie kredytodawcy kwotę udostępnionego kredytu wraz z odsetkami, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dniem spłaty kredytu jest dzień przekazania środków pieniężnych kredytodawcy przez konsumenta. W przypadku odstąpienia od umowy kredytodawcy nie przysługują żadne inne opłaty, z wyjątkiem bezzwrotnych kosztów poniesionych przez niego na rzecz organów administracji publicznej oraz opłat notarialnych.   Nie można zgodzić się z przyjętym przez bank stanowiskiem, zgodnie z którym odmawia uznania skuteczności złożonego przez Pana oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu dlatego, że w terminie 30 dni od odstąpienia zwrócił Pan jedynie część, a nie całość, udostępnionych mu środków pieniężnych. Przepisy obecnie obowiązującej ustawy o kredycie konsumenckim stanowią wyraźnie, że do skutecznego odstąpienia od umowy kredytowej konieczne jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu na wskazany przez bank lub pośrednika adres, przy czym do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w terminie 14 dni od zawarcia umowy. W przeciwieństwie do poprzednio obowiązującej ustawy o kredycie konsumenckim, terminowy zwrot udostępnionych środków nie jest obecnie przesłanką, której spełnienie jest konieczne do odstąpienia od umowy kredytu konsumenckiego.   Bezspornym jest, że był Pan zobowiązany do zwrócenia bankowi udostępnionych na podstawie umowy kredytowej środków pieniężnych w pełnej wysokości, a w przypadku niedotrzymania terminu przewidzianego na ich zwrot, dodatkowo zmuszony będzie Pan ponieść finansowe konsekwencje zwłoki w postaci odsetek. Nie zachodzą natomiast podstawy prawne do kwestionowania skuteczności odstąpienia od umowy kredytu, które zostało dokonane w wymaganym terminie. Konieczne jest też zapoznanie się z treścią umowy, w której winny znajdować się zapisy dotyczące odstąpienia od umowy i zwrotu otrzymanych środków.   W przypadku, gdy zostało wyczerpane postępowanie reklamacyjne, zanim sprawa trafi do sądu może Pan skorzystać z pomocy rzecznika konsumentów, który wystąpi w Pana imieniu do banku, lub skierować wniosek do arbitra bankowego, który rozpatruje spory z bankami o ile wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 8 tys. zł. Szczegóły dotyczące postępowania arbitrażowego znajdzie Pan na stronie Związku Banków Polskich www.zbp.pl, przy którym arbiter działa.   Adrianna Peć, miejski rzecznik konsumentów w Sosnowcu

Zaskarżenie uchwał wspólnot mieszkaniowych

dodane 22.01.2014
Członek wspólnoty mieszkaniowej co do zasady związany jest jej uchwałami, jednak istnieją sposoby na skuteczną obronę swoich praw.   Zgodnie z treścią przepisów ustawy o własności lokali wspólnota mieszkaniowa powstaje z chwilą zbycia pierwszego lokalu na rzecz osoby innej, niż dotychczasowy właściciel. Pierwsze zebranie właścicieli lokali powinno być zwołane przez dotychczasowego właściciela, w terminie nie późniejszym niż I kwartał roku następującego po dniu zbycia pierwszego lokalu. Na takim zebraniu powinno się powołać zarząd wspólnoty jedno lub wieloosobowy. W przypadku niedopełnienia tej czynności, albo gdy powołany zarząd nie wypełnia swoich obowiązków, każdy z właścicieli może żądać ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd.   Ponadto, jeśli w terminie dwóch lat od dnia wyodrębnienia pierwszego lokalu w nieruchomości, w której liczba lokali wyodrębnionych jest większa niż siedem, właściciele nie wybiorą zarządu, wówczas ustanowienia zarządcy może żądać dotychczasowy zarządca nieruchomości. Uprawnienie to przysługuje zarządcy, jeśli sprawował zarząd nad nieruchomością w dniu, w którym wyodrębniono własność pierwszego lokalu, i kontynuował ten zarząd przez okres co najmniej dwóch lat.   W najważniejszych sprawach dotyczących wspólnoty decyzja powinna zapadać w postaci uchwały na zebraniach właścicielskich. Zebrania takie zwoływane są corocznie, jednak nie ma przeszkód, aby zwołać tzw. nadzwyczajne zebranie właścicieli. Uprawnienia do zwołania nadzwyczajnych zebrań ma zarówno zarząd wspólnoty jak również zwołanie nastąpi na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej. O zebraniu każdy z właścicieli powinien zostać skutecznie powiadomiony przynajmniej na tydzień przed planowanym zebraniem.   Ustawodawca przewidział dodatkowo możliwość podejmowania uchwał w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd. Wprowadzenie tego przepisu jest wynikiem praktycznej potrzeby uzyskania stosownej decyzji przez ogół właścicieli w „drobnej” sprawie. Skuteczność uchwał wymaga podjęcia decyzji przez większość właścicieli liczonej według większości udziałów. Natomiast w przypadku braku zgody lub nieakceptacji powziętej uchwały, właściciel lokalu może stosowną uchwałę zaskarżyć do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub umową, albo z powodu naruszenia zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną. Ewentualnie taka możliwość istnieje, jeżeli uchwała w inny sposób narusza interesy skarżącego właściciela.   Powództwo przeciwko wspólnocie można wytoczyć w terminie sześciu tygodni od dnia powzięcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli, albo sześciu tygodni od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów. Co do zasady, zaskarżona uchwała podlega wykonaniu, chyba że sąd wstrzyma jej wykonanie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.   Zaskarżyć uchwałę może każdy właściciel lokalu, nie ma znaczenia czy brał on udział w głosowaniu nad jej przyjęciem. W przypadkach szczególnego naruszenia prawa można uznać uchwałę wspólnoty mieszkaniowej za bezwzględnie nieważną. Wówczas nie obowiązuje sześciotygodniowe ograniczenie czasowe na złożenie właściwego pozwu do sądu.   Warto wiedzieć, że zarząd nie ma możliwości zaskarżania uchwał przyjętych przez ogół właścicieli. Jednak, jeśli członek zarządu jest jednocześnie właścicielem lokalu, wtenczas ma on prawo do indywidualnego zaskarżenia powziętej uchwały. Sąd okręgowy jest sądem właściwym między innymi: do rozpatrywania spraw o uchylenie czy stwierdzenie nieważności uchwał wspólnot mieszkaniowych. Opłata sądowa od pozwu jest stała i wynosi 200 zł.   Patryk Żmija, prawnik

W razie choroby osoby nieubezpieczonej

dodane 22.01.2014
Na pytania, które najczęściej są zadawane specjalistom w Sosnowieckiem Oddziale ZUS, odpowiada Joanna Biniecka, rzecznik prasowy.   Sytuacja, w której znajduje się niemało osób: małżeństwo dotknięte bezrobociem. Kobieta wprawdzie jest zatrudniona, ale tylko na pół etatu, a jej mąż po bezskutecznym poszukiwaniu pracy utracił prawo do zasiłku. Oznacza to uszczerbek w domowym budżecie, ale też rodzi się pytanie, co będzie w przypadku, gdy męża zaatakuje np. częsta o tej porze roku grypa? Czy lekarz rodzinny go przyjmie?   Tak, ale żona musi dopełnić wcześniej pewnych formalności, czyli zgłosić męża do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny.   Kto może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny? Do tego ubezpieczenia można zgłosić: dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka, albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku, małżonka, wstępnych (tj. rodziców, dziadków itp.), którzy żyją z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. Trzeba jednak pamiętać, że do ubezpieczenia zdrowotnego można zgłosić członka rodziny tylko wtedy, jeśli nie podlega on ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu – np. jako pracownik, zleceniobiorca, osoba prowadząca pozarolniczą działalność, bezrobotny itd.   W jaki sposób zgłasza się członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego i jak wyglądają formalności związane z wyrejestrowaniem z tego ubezpieczenia? Bo może zdarzyć się, że osoba zgłaszająca członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego straci pracę lub członek rodziny znajdzie zatrudnienie… Sposób, w jaki należy dopełnić formalności związane ze zgłoszeniem członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego zależą od tego, czy zgłaszający jest płatnikiem składek, czyli np. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, czy jest np. pracownikiem, zleceniobiorcą itd. W pierwszym przypadku do ubezpieczenia osoba zgłasza się sama w ZUS-ie, a tym samym członków rodziny zgłasza i wyrejestrowuje również sama w ciągu siedmiu dni od zaistnienia okoliczności powodujących konieczność ich zgłoszenia lub wyrejestrowania. W drugim przypadku do ubezpieczenia zdrowotnego osobę zainteresowaną zgłasza płatnik składek, czyli pracodawca, zleceniobiorca itp. Oznacza to, że również pracodawca dokonuje rejestracji do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny swojego pracownika, który w związku z tym musi poinformować go o członkach rodziny, których trzeba zgłosić do tego ubezpieczenia. Także należy przekazać informację dotyczącą wyrejestrowania członka rodziny, jeśli zajdą okoliczności, wskutek których nie ma on już statusu członka rodziny dla celów ubezpieczenia. Informacje te należy przekazać w ciągu siedmiu dni od zaistnienia okoliczności, które spowodowały konieczność zgłoszenia lub wyrejestrowania członków rodziny.  

Różnice między zaliczką a zadatkiem

dodane 15.01.2014
W większości przypadków, kiedy podpisujemy umowę przedwstępną lub też zlecamy wykonanie danej usługi, skutkuje to koniecznością zapłaty zaliczki lub zadatku. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy, że pojęcia te, mimo iż zbliżone, nie są jednoznaczne, a ich określenie w umowie jest istotne ze względu na różne skutki jakie wywołują. Zarówno zaliczka jak i zadatek to dodatkowe zastrzeżenia umowne, które mogą być zastosowane, jeśli strony umowy tak postanowią. To, które zastrzeżenie wybierzemy, właściwie nie ma znaczenia dopóki zlecona w umowie przedwstępnej usługa przebiega zgodnie z założeniami, gdy strony wspólnie rozwiązały umowę lub jeśli niewykonanie umowy jest skutkiem okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony. Komplikacje zaczynają się, gdy jedna ze stron chce odstąpić od umowy. Rolą zadatku polegającego na wręczeniu pieniędzy lub rzeczy jest wzmocnienie zobowiązania będącego przedmiotem umowy. Podstawą zastosowania zadatku jest art. 394 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Przepis ten ma duży wpływ na zawieranie umów z przedsiębiorcami, a jednocześnie jest powodem, dla którego zadatek nie jest tak popularny jak zaliczka. Przykład: Zawieramy z przedsiębiorcą umowę o dzieło, w której przewidujemy wydanie przedmiotu umowy do określonego terminu i zastrzegamy zadatek. Jeżeli przedsiębiorca nie dotrzyma terminu, możemy odstąpić od umowy i żądać zwrotu podwójnej wysokości zadatku. Jednak jeśli w umowie zostałaby zastrzeżona wpłata zaliczki, nie będzie możliwe natychmiastowe odstąpienie od umowy. W takiej sytuacji, w przypadku opóźnienia przedsiębiorcy w realizacji umowy, w pierwszej kolejności będziemy musieli wyznaczyć mu dodatkowy termin na wykonanie umowy. Jeśli w nowym terminie umowa dalej nie zostanie zrealizowana, dopiero wtedy możliwe jest odstąpienie od umowy. Powyższy przykład wskazuje już pewne zasady, jakie obowiązują w przypadku zastosowania w umowie zaliczki. Wyznaczenie dodatkowego terminu przed odstąpieniem od umowy wynika z ogólnych przepisów Kodeksu cywilnego, dotyczących umów wzajemnych, czyli takich, w których strony zobowiązują się w określony sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej. Jest to związane z tym, że zaliczka nie jest uregulowana wprost w przepisach, a skutki jej zastrzeżenia w umowie należy wyprowadzać właśnie z przepisów o umowach wzajemnych. Oczywiście odstąpienie od umowy w razie zwłoki, bez wyznaczania dodatkowego terminu, będzie możliwe, jeśli takie uprawnienie znalazło się w sporządzonej przez strony umowie. Kolejne różnice dotyczą sposobu rozliczania zaliczki i zadatku. W przypadku odstąpienia od umowy, w której zastrzeżona była zaliczka, nie ma możliwości domagania się zwrotu podwójnej jej wysokości. Przepisy wskazują jednak, że strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy. Może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Jeśli więc umowa nie dojdzie do skutku, strony zobowiązane są zwrócić sobie wszystko, co świadczyły, bez żadnych wyjątków. Pewne różnice mogą pojawić się także w przypadku należytego wykonania zobowiązania. Jak już wcześniej wspomniałem, rolą zadatku jest wzmocnienie zobowiązania będącego przedmiotem umowy, natomiast zaliczka jest wpłatą części ceny, która po wykonaniu zobowiązania zostaje zaliczona na poczet całej należnej kwoty. Jest to istotne o tyle, że przepisy dopuszczają wniesienie zadatku w postaci pieniędzy lub rzeczy. Gdy zadatek zostaje wniesiony w gotówce, strony mogą postanowić, iż w przypadku wykonania umowy jest on traktowany jak zaliczka i zaliczany na poczet całej należnej kwoty. Jeśli natomiast zadatkiem jest rzecz, to musi ona zostać zwrócona, a strona zobowiązana jest do zapłaty określonej w umowie ceny. Warto więc pamiętać, że przy podpisywaniu umowy istotne jest stosowane w niej nazewnictwo dotyczące kwoty wpłacanej drugiej stronie, a także dokładne określenie dodatkowych uprawnień, jakie możemy zawrzeć w umowie w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli umowa nie zawiera takich regulacji, przyjmuje się że dokonana wpłata jest zaliczką. Jeśli natomiast jesteśmy pewni, że nie odstąpimy od umowy, warto zamieścić w umowie zapis na temat zadatku.   Adrian Nowak, prawnik  
Wróć

Alert

 

Jesteś świadkiem ważnego wydarzenia?
Urzędnicza bezmyślność dobrowadza Cię do szału?
Wiesz o czymś, co może zainteresować media?

 

Napisz do "Wiadomości Zagłębia": redakcja@wiadomoscizaglebia.pl

KONKURSY

 

 

PRACA

 

 

 

 

Adres redakcji:

"Wiadomości Zagłębia"
ul. Kilińskiego 43

41-200 Sosnowiec

e-mail: redakcja@wiadomoscizaglebia.pl